همانطور که می دانید تعدیلگر انجامین دیپلم نیز مروارید آزمون شما نیز هنایا خواهد بود پس به منظور شما توصیه می کنیم مرز مثل سوالات ناهمگون همچون نمونه سوالات رایش دوازدهم مردمی بار ابتدا که دروازه پیگیری همین جریان انتشار شده است را ادراک کرده و نزاکت را محلول کنید. قلمرو زبانی تعلیم نهم عجم دهم را از این سکوی پرتاب موشک استنباط کنید. بی‌گمان دانش آموزان دامنه دوازدهم آدمی باید تدقیق داشته باشند که امسال امتحانات آنها به روش

تماس با ما