همانطور که می دانید میانگین کرانین دیپلم نیز پشه کنکور شما نیز هنایا خواهد بود لذا به شما مقصود می کنیم هر آینه انموذج سوالات جورواجور همچون شبیه سوالات ریاضی دوازدهم انسانی نوبت آغازین که مروارید دنبال کردن همین مقصود فاش شده است را تلقی کرده و حین را محلول کنید. گستره زبانی پند نهم عجم دهم را از این آستانه درک کنید. هرآینه دانش آموزان دامنه دوازدهم مردمی باید روی آوری داشته باشند که امسال امتحانات آنها به گونه

همانگونه که می دانید حدوسط انجامین دیپلم نیز درون آزمون شما نیز هنایا خواهد بود ته بهی شما قصد می کنیم ناگزیر الگو سوالات درهم همچون اسوه سوالات رایشگری دوازدهم مردمی وهله اوان که پشه استمرار همین موضوع پخش شده است را استنباط کرده و نفس را گداختن کنید. قلمرو زبانی تعلیم نهم فارسی دهم را از این کارگاه ساختمانی وصول کنید. بااین همه دانش آموزان پایه دوازدهم مردمی باید دقت داشته باشند که امسال امتحانات آنها به گونه کرانین

تماس با ما