در واقع این اصل معماری قبل از اسلام وجود داشته و بعد از اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما او نیز مانند بورکهارت مشروعیت هنر قدسی را در بیان نمادین و رمزی و تجریدی میداند . ملاصدرا فیلسوف آشتی عقل و عشق حکمت را روش خاصی میداند که نفس انسان را به آن وجه از تعالی واصل میکند که به بالاترین درجات سعادت نایل گردد . محییالدین عربی بنیانگذار عرفان نظری حکمت را تکامل نفس میداند. مرتبت دوم

تماس با ما