همانطور که می دانید میانگین پایانی دیپلم نیز مدخل کنکور شما نیز تاثیر گذار خواهد بود پس بوسیله شما پیشنهاد می کنیم مرز اسوه سوالات گوناگون همچون مدل سوالات انگارش دوازدهم مردمی نوبت نخستین که درب بقیه همین مقصود فاش شده است را دریافت کرده و نفس را چاره کنید. قلمرو زبانی تعلیم نهم ایرانی دهم را از این درگاه درک کنید. به راستی که دانش آموزان میزان دوازدهم آدمی باید علاقه داشته باشند که امسال امتحانات آنها بصورت نهایی

تماس با ما