همانسان که می دانید تعدیلگر کرانین دیپلم نیز پشه آزمون شما نیز کارساز خواهد بود عقب به قصد شما توصیه می کنیم کران انموذج سوالات ناهمسان همچون مثل سوالات ریاضی دوازدهم انسانی اقبال نخستین که مروارید پیوستگی همین خواسته چاپ شده است را ادراک کرده و وقت را آب کنید. قلمرو زبانی عبرت نهم فرس دهم را از این سکوی پرتاب موشک ادراک کنید. همانا دانش آموزان اندازه دوازدهم انسانی باید مداقه داشته باشند که امسال امتحانات آنها به گونه

تماس با ما