يعني امکان دانلود سوالات کنکور 98 نظام قديم انساني در دفترچه هاي A , B , C , D. براي شما در بخش هاي جداگانه اين امکان فراهم شده است. يعني امکان دانلود سوالات کنکور 98 نظام قديم تجربي در دفترچه هاي A , B , C , D. براي شما در بخش هاي جداگانه اين امکان فراهم شده است. که امکان دانلود براي هر 6 دفترچه A , B , C , D , E , گام به گام

تماس با ما