همانطور که می دانید حدوسط انجامین دیپلم نیز باب آزمون شما نیز کارساز خواهد بود آنگاه بوسیله شما اراده می کنیم بی‌برو برگرد شبیه سوالات درهم همچون مدل سوالات رایش دوازدهم آدمی دوره سرآغاز که درب ادامه همین مقصود منتشر شده است را دریافت کرده و لمحه را محلول کنید. قلمرو زبانی مشق نهم فرس دهم را از این ایستگاه گرفتن کنید. همانا دانش آموزان ساق دوازدهم انسانی باید اعتنا داشته باشند که امسال امتحانات آنها بصورت پایانی برگزار می

تماس با ما