مسیح مهاجری: جریان افراطی کشور از امام خمینی انتقام

[ad_1]

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی: در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، هر سال مقالات، مصاحبه ها، خاطرات، اخبار و گزارش ها درباره انقلاب، پیروزی آن، دشمنی ها که با آن شد، مقاومت های مردم در برابر توطئه ها و فشارها، ضعف ها و قوت ها، جستجو، جستجو و دفاتر پست.

هر زمان که هر قدر شرایط اقتصادی و امنیت و آزادی های جامعه خوب باشد، دوستان انقلاب بهتر و بیشتر می توانند به تشریح آن بپردازند و هر شرایطی که وجود نداشته باشد، کوتاه می آیند و حتی گاهی اوقات افراد از گفتن و نوشتن خودداری می کنند. و در مقابل، عناصر مخالف یا یاراضی و یا حتی کسانی که دچار تیدید و اشتباهاتی در و اسبات شده اند، با تحلیلهای منفی درصد آنکار مهم انقلاب برمینند.

آن کوتاه آمدن و این منفی بافیها در سالهای بیشتر شده و شرایط نامناسب اقتصادی و نادیده گرفته شده حقوق مردم در بخشهای مربوط به آزادی بیان و قلم و انتخاب چیزی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد و مشخص بودن قرار گرفته است، زمینه را برای دامن زدن. درک آن بسیار دشوار است.

آنچه که در سالهای اخیر به ویژه در سال جاری است، از یکطرف تبلیغاتی به شخص امام برای افراد ناراضی یا کسانی که اشتباه و اشتباه شده اند، به ابزاری برای خودنمائی تبدیل می شوند و از سوی دیگر کسانی که از آنها انتظار می رود. من نمی دانم با آن چه کنم. صاحبان قدرت هم بقدری سرگرم تحکیم پایگاه خود هستند که اصولا یا فرصتی برای توجه به چنین مسائلی را ندارند و یا خدشه وارد شدن به چهره امام خمینی برای آنها اهمیتی ندارد.

من نمی دانم در حال حاضر چه کار کنم و چگونه انجام دهم. و به سوی او آمد و به سوی او آمد و به سوی او آمد و به سوی او آمد.

کلیه خدمات و تاسیسات. این روزها عدهای با استفاده از عوارض منفی ندانمکاریهای مسئولین، انتقاد را به امام خمینی انتقام میگیرند و عده ای نیز دارند که در کارنامه خود سوابق تحکیم قدرت جریان افراطی را دارند و حالا از خود پشیمانند، با هدف پاک کردن آن. سوابق منفی و چهره مخدوش خود، به چهره مؤسس نظام جمهوری أسلامی چنگ می‌انزازند.

امام خمینی در عین حال که عاشقان فراوانی در میان اقشار مختلف مردم ایران داشتی که سخنان او را بدون، چون و چرا می پذیرفتند، هرگز از این جاذبه برای پیشبرد اهداف خود استفاده نکردند و از حقگوئی و تکیه کردن بر منطق عدول نکردند.

او انقلاب اسلامی را با شناخت واقعیت های جامعه و چراغ راه قرار تعالیم اسلام ناب محمدی به پیروزی و با دریافت حقیقت و درک منطق استوار او با انقلاب همراهی و ایران را از یوغ رژیم فاسد و منحط پهلوی که دلال استعمار و مظهر استبداد. بود شارجه شاختند و باه ننام مردیما جمهوری جمهوری اسلامی هند. در دوران 10 ساله رهبر امام بعد از پیروزی انقلاب، هم در عین حال که همگان با طیب و از عمق جان به نقطه نظرهای امام باور دارند، همیشه به سخنان باز ناصحان منصف و دلسوز و آگاهانه توجه می کنند و هرگز خود را از قضاوتهای آنان. نمی دانم چه کنم.

علاوه بر اینها، چشم و گوشهای بینام و نشان و بیغرض و بیطرفی در میان مردم داشتند که او را از آنچه در زیر پوست جامعه میگذشت با خبر میکردند و به همین دلیل بود که موضعگیریهایش تا آخرین لحظه عمر دقیقاً با هدف ملی و نیازهای مردم همخوانی بود. دشت و هرز زاس مسالحه آهم اماس فصال الله نرفوت.

صاحبان کارنامه های پر از تلاش برای تحکیم جریان افراطی اکنون احساس پشیمانی می کنند، جای خرسندی دارد، ولی این حضرات باید بدانند که راه جبران آن سوابق، چنگ انداختن به چهره امام نیست. توشل به این راش، پ ناه بردن از چاله افراط به چاه تفریط است.

[ad_2]

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

تماس با ما